Tűzvédelem

Felülvizsgálat

Felülvizsgálat

Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata: (dok. készítés 2pld.)

 • Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), módosítva 54/2014. (XII.5.). BM rendelet, az   MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, TvMI 7.1: 2015 03. 05. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, villámvédelmi, MSZ 1585 üzemi szabályzat és az 1993. évi XCIII. számú törvény (munkavédelmi rendelet) előírásainak figyelembevételével
 • MSZ 1600, MSZ 2364 szabványok szerinti besorolás
 • robbanás veszélyes helységek vizsgálata
 • jegyzőkönyvekről, PDF formátum kérhető
 • feltárt súlyos hibákról, Megrendelőnek CD -n leadva fényképek készülnek
 • felülvizsgálatok utáni hibajavítások.
Felülvizsgálat

Bízza szakértőre személyének és vagyontárgyainak védelmét!

Tűzvédelem

A felülvizsgált rendszerek és érintésvédelmi módok és hálózatok

 1. TN-C rendszer, TN-S rendszer, TN-C-S rendszer, TT rendszer, IT rendszer
 2. Védelmi mód: a táplálás önműködő lekapcsolása
 3. Védelmi mód: kettős vagy megerősített szigetelés
 4. Védelmi mód: villamos elválasztás
 5. Védelmi mód: Villamos elválasztás egynél több fogyasztókészülék táplálása esetén
 6. Védelmi mód: SELV- és PELV- törpefeszültség
 7. Védelmi mód: Környezet elszigetelése
 8. Kiegészítő védelem: áram-védőkapcsolók (RCD-k)
 9. Kiegészítő védelem: kiegészítő egyenpotenciálú összekötés
 10. Egyenpotenciálra hozó hálózat (EPH)
 11. Alapvédelem: védőakadályok
 12. Alapvédelem: Elérhető tartományon kívüli elhelyezés
 13. Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel
Tűzvédelem

Erősáramú berendezések felülvizsgálata

 • Üzemelő berendezés, rendszeresen ismétlődő vizsgálata
 • Üzemszerű használatbavétel előtti, első ellenőrzés

Ellenőrzések célja:

Villamos berendezéseknél nem törekedhetünk a teljes biztonságra, bármely biztonság technikai megoldás biztonsági szintje töbletráforditással tovább növelhető de minnél nagyobb a biztonsági szint, annál drágább a biztonság növelése. E kockázat megfontolása a szabványok és a szabályzatok alkotóinak és a hatóságoknak a feladata.

Az erősáramú berendezések felülvizsgálatának három alapvető szempontja van:

 1. Létesítés idején a szabványoknak és egyéb előírásoknak megfelelően építették e ki a berendezést.
 2. Nem változott -e a vizsgált helységben folytatott tevékenység technológiája.
 3. Nem romlott –e a villamos berendezés állaga, állapota

Az 2364/MSZ HD 60364 sorozat MSZ HD 60364-6 jelzésű szabványa foglalkozik a sorozatban foglalt létesítési követelmények teljesítésének első, majd az ismétlődő időszakos ellenőrzésével, részletezi az elvégzendő szemrevételezéses és méréses vizsgálatokat.

A felülvizsgálónak általában csak a létesítmény felülvizsgálata, tehát a beépített villamos berendezések, hálózatok ellenőrzése, a létesítésre vonatkozó szabványok és más előírások megtartásának ellenőrzése a feladata.

Hálózatok ellenőrzése, mérőtől kiindulva:

 • zárlatvédelem, túl áramvédelem…
 • vezetékek, kötések…
 • szigetelési vizsgálatok, egyvonalas kapcsolási rajzok, áramköri feliratozások
 • központi (lekapcsolható, nappali áramkör) leválasztás meglétét, alkalmazását
 • központi (lekapcsolható, éjszakai áramkör) leválasztás meglétét, alkalmazását…

Villamos berendezések ellenőrzése:

 • helységekre lebontva, üzemeltetése, állaga, kivitele, megfelel -e a helység jellegének és rendeltetésének.

Jegyzőkönyv formai, tartalmi része az (jelenleg érvényes) Országos Tűzrendészeti Szabályzat /OTSZ/ rendeletei szerint készül

Tűzvédelem

Minősítő irat

MSZ 10900:2009 és MSZ HD 60364-6:2017 időszakos ellenőrzésre vonatkozó követelményei szerint

A jelen minősítést a felülvizsgálati dokumentáció további fejezetei és mellékletei alapozzák meg, a Minősítő irat azokkal érvényes.

A minősített (vizsgált) terület pontos helye / meghatározása

Jelen dokumentációban és a mellékletét képező jegyzőkönyvekben és bizonylatokban felsorolt érintésvédelmi módok,

rendszerek, kiegészítő védelmek, berendezések, eszközök és áramkörök.

Az érvényességi feltételek:

 • Tárgyi villamos-berendezés rendeltetésszerű használata
 • Tárgyi villamos-berendezés időszakos karbantartása és a tárgyi villamos-berendezésre vonatkozó jogszabályokban előírt felülvizsgálatok és ellenőrzések elvégzése
 • Tárgyi villamos-berendezésen villamos szakképzettséget igénylő beavatkozást, változtatást, felújítást, karbantartást és egyéb tevékenységet csak villamosan szakképzett és arra felhatalmazott személy végezhet a hatályos jogszabályok előírásainak és vonatkozó szabványok követelményeinek betartásával.
 • Tárgyi villamos-berendezésen történt bármilyen szakszerű változtatás után az érintett szakaszon és a változtatás által érintésvédelmi szempontból érintett, már meglévő szakaszon az MSZ HD 60364-6: 2017.
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásainak betartása
 • Létesítményfelelős vezetője pluszkövetelményeket megszabhat.
 • A vizsgálat a Megrendelő képviseletében megjelent üzemi kísérőnk által bemutatott helységekre, hálózatra, villamos szerkezetekre terjedt ki.
1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Jogszabályi háttér

Jogszabályi háttér

3/A. § (1) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat meghatározza az épületek, építmények létesítési és használati, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos tűzvédelmi követelményeket, az elérendő biztonsági szintet.

(2) A tűzvédelmi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság kidolgozza az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmazó tűzvédelmi műszaki irányelveket.

(3) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott biztonsági szint elérhető

 • tűzvédelmet érintő nemzeti szabvány betartásával.
 • a tűzvédelmi műszaki irányelvekben kidolgozott műszaki megoldások, számítási módszerek alkalmazásával, vagy
 • a tűzvédelmi műszaki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy teljesen eltérő megoldással, ha az azonos biztonsági szintet a tervező igazolja.
Jogszabályi háttér
Jelen dokumentáció a következő műszaki követelmények figyelembevételével készült

 • 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 54/2020. (01. 22.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
 • 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
 • 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
 • Tűzvédelmi műszaki irányelv TvMI 12.4:2021.07.15.
 • MSZ 10900:2009 – Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése
 • MSZ HD 60364-6:2007/2017 – Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés
 • MSZ 1600 szabványsorozat vonatkozó részei *
 • MSZ 2364 szabványsorozat vonatkozó részei *
 • MSZ HD 60364 szabványsorozat vonatkozó részei *

 

TvMI 12.4: 2021. 07. 15.

Minősítés

Megjegyzés

1. A berendezés megfelel-e a rá vonatkozó, létesítésekor vagy a felülvizsgálat megkezdésekor hatályos jogszabályoknak és érvényes szabványoknak

Megfelelő

 

2. A védelmek (pl. Túláramvédelem) működőképesek, beállításaik helyesek,

Megfelelő

 

3. Állapotából, használatának módjából, alkalmazási környezetéből következően nem jelent fokozott tűzveszélyt a környezetére,

Megfelelő

 

4. Azon helyiség használatának módja megfelelő-e (pl. Nem tárolnak-e éghető anyagokat), amelyben a villamos berendezést elhelyezték, (pl. Elosztó, motor, transzformátor stb.), illetve történt-e olyan átalakítás, amely nem felel meg a vonatkozó előírásoknak (pl. Helyiség leszűkítése átalakítás, átépítés eredményeképp),

Megfelelő

 

5. A villamos vezetékrendszerek tűzterjedés elleni védelme megfelelő-e (különös tekintettel a felszálló aknák és kábelalagutak kialakítására),

-

 

6. A tűzeseti fogyasztókat megtápláló tűzálló kábelrendszerek állapota megfelelő-e.

-

 

Ajánlatkérés
Hívás most! (H-P: 8:00 - 15:30)